پشت و پناهم فقط خوب شو ... رفقا یک خواهش ، یک التماس دارم ازتون برای اونی که همیشه می نویسم مامان دومم دعا کنین امروز عمل جراحی شده التماس دعا.