دولت بلغارستان در آستانه زمان تعیین شده برای امضای معاهده تجارت آزاد میان اروپا- کانادا با انتشار بیانیه ای خواستار لغو روادید شهروندان خود از سوی اوتاوا شد. 

صوفیه دلیل این امر را تضمینی برای کشورش از جانب اجرایی شدن این قرارداد قلمداد کرد. 

این در حالی است که اجرایی شدن معاهده تجارت آزاد با کانادا به موافقت تمام اعضای اتحادیه اروپا منوط بوده و باید همه ۲۸ عضو، آن را به امضا برسانند. 

تاکنون بلژیک مخالفت خود را با امضای این معاهده اعلام کرده است. 

کشورهای اروپایی از هفته های پیش شاهد صحنه هایی از اعتراضات مردمی در خصوص تحقق این معاهده هستند.