یحیی گل‌محمدی ب ه مناسبت روز پدر در صفحه اینستاگرام خود نوشت: روز مرد نداشتند لیکن روزها را مردانه ساختند.

 تنها جورابشان سوراخ نبود که پیکری سوراخ

شده از گلوله و ترکش داشتند!

 پاس میداریم یاد

مردان مرد سرزمینم را. پیشاپیش روز مردان

واقعی مبارک

دفاع مقدس