به گزارش پارس نیوز، 

ای آب ندیـده هــا و آبی شده هــا

بی جبهه و جنگ انقلابی شده ها

مدیون شب حمله ی جــانبـــازانید

ای بر سر سفره آفتابی شده هـا