شیفت بندی فعالیت فروشگاه ها در راستای کنترل کرونا است. ستاد کرونا باید در خصوص شیفت بندی فعالیت فروشگاه ها تصمیم بگیرد. شیفت بندی فعالیت فروشگاه ها در راستای عدم تعطیلی کسب و کار صورت میگیرد.


 به گزارش رکنا،استاندار تهران گفت: برای پاساژها باید تمهیداتی اندیشیده شود که مغازه‌های درون پاساژ به صورت شیفت بندی کار کنند و به این ترتیب هم کسب و کار وجود داشته باشد و توامان رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیز انجام شود.