به گزارش پارس نیوز، 

طبق مصوبه دولت طلب بیش از 245 میلیارد تومانی اشخاص از شرکت‌های دولتی با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی و خصوصی سازی تهاتر شد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با ابلاغ این مصوبه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور از تهاتر بدهی‌ها خبر داد.

در این مصوبه آمده است: هیئت وزیران در جلسه 30 آبان ماه 1397 به پیشنهاد شماره ۱۷۰۳۱۶.۵۷ مورخ 19 آبان‌ماه 1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد:

۱- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی ذی ‌ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:

ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار
عنوان
1 شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت مدیریت شبکه برق ایران 64898027835 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ)
2 شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان 14295742734

سازمان امور مالیاتی کشور

(اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی)

3 شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت مدیریت شبکه برق ایران 178450000000

سازمان امور مالیاتی کشور

(اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ)

4 شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

217063507499

سازمان امور مالیاتی کشور

(اداره امور مالیاتی مؤدیان بزرگ)

5 شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

33317609403 سازمان خصوصی سازی
78175400086

سازمان امور مالیاتی کشور

(اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ)

6 شرکت نیرو آتیه صبا شرکت مدیریت شبکه برق ایران 64961598135

سازمان امور مالیاتی کشور

(اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ)

7 شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین شرکت مدیریت شبکه برق ایران 3416782118

سازمان امور مالیاتی کشور

(اداره کل امور مالیاتی استان مازندران)

8 شرکت تولید و توسعه پویاانرژی نگین سبز خاورمیانه شرکت مدیریت شبکه برق ایران 284801869123 سازمان خصوصی‌سازی
9 شرکت انرژی گستر جم شرکت مدییت شبکه برق ایران 11777042442

سازمان امور مالیاتی کشور

(اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ)

10 شرکت مهندسی نصر نیروی یزد شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان 4170000000

سازمان امور مالیاتی کشور

(اداره کل امور مالیاتی استان یزد)

11 شرکت تولید نیروی جنوب شرق آسیا شرکت مدیریت شبکه برق ایران 1500000000000 سازمان خصوصی‌سازی
جمع 2.455.327.579.375

۲- شرکت‌های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

3 سازمان خصوصی‌ساز و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.

سازمان خصوصی‌سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یادشده اقدام نماید.

۴- به موجب ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۴۰۳۶/ ت55413 ه مورخ 30 تیرماه 1397 و احکام مشابه آن در قوانین بودجه سنواتی، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده درخصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در بند (د) ماده (۱) آیین‌نامه یادشده از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول قابل تسویه است. سهم شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت‌های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود.

۵- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت‌های دولتی موضوع بند (۲)، با اجرای بند (۴) این تصویب‌نامه تسویه نشود و با بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌گردد سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت‌های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند، خزانه‌دار یکل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی‌ سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت‌های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ‌ربط واریز نماید.

انتهای پیام/