به گزارش پارس نیوز، 
مدیرعامل اسبق بانک تجارت گفت: بهتر این بود که تجارب بازنشستگان برای حل مشکلات استفاده می شد اما در حقیقت حتی روسای شعبه های بانک های دولتی در همان خیابان محل خدمت خود رد یک بانک خصوصی به کار گرفته می شوند تا مشتریان را به سمت بانک خصوصی بیاورند .

وی تاکید کرد: ابتدای تشکیل بانک های خصوصی خوشحالی فراوانی وجود داشت اما متاسفانه شرایط مانع از آن شد که بانک های خصوصی تحولی در عرصه بانکداری ایجاد کنند.