سخنرانی مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی پیرامون یاد خدا در همه احوال را در ادامه خواهید شنید.