سخنان استاد عالی با موضوع عالم غیب را در ادامه خواهید شنید.