سخنان استاد عالی باموضوع علم و تفاوت آن با حکمت را در ادامه می شنوید.