سخنان استاد عالی با موضوع دستورالعمل قرآنی صبر را در ادامه می شنوید.