سخنرانی استاد انصاریان درباره حکایت عجیب گناهکار و زاهدی که او را تحقیر کرد! در ادامه این سخنرانی را می بینید.