استاد حسین الهی قمشه‌ای درباره «خوشی» می‌گوید: هر چه که از راه حق به شما رسید شاکر باشید. شما هیچ نخواهید، خودتان را حذف کنید.

بگویید هیچ چیز نمی‌خواهم؛ نه خوشبختی ، نه شادی و نه لذت؛ می‌خواهم یک آدم خوب باشم و دنبال خوشی نیستم. هر کس دنبال خوشی برود، خوشی از او فرار می‌کند. شادی را شکار نکنید، شادی خودش می‌آید، شما کافیست کار خودتان را انجام بدهید. به عنوان یک آدمیزاد، کار خوب بکنید و وظیفه خود را انجام دهید، خوشی خودش به سراغ شما می‌آید. -