سخنرانی استاد انصاریان را در مورد حلال و حرام و تاثیر آن در زندگی در ادامه می بینید.