سخنان استاد عالی باموضوع نقشه شیطان برای مومنین را در ادامه می شنوید.