سخنان استاد ناصر رفیعی با موضوع یادگیری ادب و اهمیت آن در سعادت انسان را در ادامه می بینید.