سخنان استاد رفیعی با موضوع سه چیزی که خدا به انبیاء الهی داده است.