سخنان آیت الله جاودان پیرامون دوری از گناه و مقابله با شیطان را در ادامه خواهید شنید.