آشنایی با مفاهیم اولیه گیریبکس

به مجموع چند چرخ‌ دنده متصل به یکدیگر گیربکس صنعتی یا جعبه‌ دنده نامیده می‌گردد. معمولاً یکی از چرخ‌ دنده‌ ها به وسیله یک موتور دارای سرعت و گشتاور به چرخش درمی‌آید. گشتاور یک نیروی چرخشی است.

گیربکس نیرو و سرعت ورودی را در حالی به نیرو و سرعت متفاوتی در خروجی تبدیل می‌ نماید که میزان قدرت کلی ثابت و بدون تغییر باقی‌ مانده است. به عنوان مثال حرکت خودرو در استفاده از چرخ‌ دنده است. در گیربکس ماشین سرعت چرخشی بالا حاصل از موتور، به‌ سرعت چرخشی آهسته، ولی با گشتاور بالا در خروجی تبدیل می‌گردد. میزان گشتاور خروجی از گیربکس را می‌توان با استفاده از نسبت تبدیل گیربکس محاسبه کرد.

چگونگی محاسبات گشتاور خروجی در گیربکس

برای محاسبه گشتاور خروجی گیربکس نیاز است تا توان دینام متصل به گیربکس معین باشد، بعد از مشخص شدن توان الکتروموتور نیاز است تا نسبت تبدیل گیربکس نیز مشخص گردد.

چگونگی تشخیص دادن نسبت تبدیل گیربکس

وقتی که سند و کاتالوگی از گیربکس صنعتی وجود داشته باشد می‌توان از روی آن نسبت تبدیل گیربکس صنعتی را به دست آورد ولی هنگامی که نسبت تبدیل گیربکس صنعتی معیین نباشد، میتوان با یکی از روش‌ ها زیر نسبت تبدیل گیربکس صنعتی را مشخص کرد:

روش اول: با شمارش تعداد دندانه‌ های موجود روی چرخ‌ دنده ورودی و خروجی می‌توان نسبت تبدیل گیربکس صنعتی را مشخص کرد بنابراین بعد از شمارش تعداد دندانه‌ ها، تعداد دندانه‌ های خروجی را بر تعداد دندانه‌ ها ورودی تقسیم کرد و نسبت تبدیل گیربکس را به دست آورد.

لینک پیشنهادی : https://www.kalasanati.com/جستجو/108/کالای-صنعتی/گیربکس-صنعتی/انواع-گیربکس-صنعتی/گیربکس-حلزونی

روش دوم: وقتی که امکان شمارش دندانه‌ های چرخ‌ دنده گیربکس صنعتی وجود ندارد می‌توانید با اندازه‌ گیری قطر چرخ‌ دنده ورودی و خروجی (فاصله مرکز چرخ‌ دنده تا نقطه اتصال دنده‌ ها) گیربکس نسبت تبدیل گیربکس را محاسبه کرد به این شکل که کافیست قطر دنده خروجی را بر قطر دنده ورودی تقسیم کرد.

نسبت تبدیل با استفاده از دندانه ها گشتاور خروجی مجموعه

فرمول محاسبه گشتاور خروجی گیربکس

بعد از تشخیص نسبت تبدیل گیربکس صنعتی برای محاسبه گشتاور نیاز است تا گشتاور موتور و یا منبع توان متصل را مناسب با نسبت تبدیل گیربکس افزایش داد.

فرمول محاسبه گشتاور در گیربکس

همچنین در صورت داشتن توان دینام و دور خروجی میتوان با استفاده از فرمول زیر گشتاور خروجی را محاسبه کرد:

 

تأثیر عملکرد گیربکس بر میزان گشتاور خروجی

برای به دست آوردن مقدار حقیقی گشتاور خروجی گیربکس صنعتی نیاز است تا گشتاور محاسبه‌ شده را در میزان عملکرد گیربکس که توسط کارخانه سازنده گیربکس محاسبه‌ شده است، ضرب کرد. در محاسبات مهندسی اکثرا عملکرد گیربکس 100% لحاظ می‌گردد و این در حالی است که میزان قابل‌ توجهی از قدرت و توان انتقالی به وسیله گیربکس به علت اصطکاک میان چرخ‌ دنده‌ ها کاهش می گردد.

لینک پیشنهادی : www.kalasanati.com/جستجو/114/کالای-صنعتی/گیربکس-صنعتی/گیربکس-اروپایی-و-چینی/گیربکس-ایلماز-yilmaz

این میزان در چرخ‌ دنده‌ های پلاستیکی قابل صرف‌ نظر است ولی در چرخ‌ دنده‌ های سنگین و فولادی که برای کارهای بحرانی استفاده می‌گردد، نیاز است که حتماً عملکرد گیربکس در محاسبات ثبت گردد.

به مجموع چند چرخ‌ دنده متصل به یکدیگر گیربکس صنعتی یا جعبه‌ دنده نامیده می‌گردد. معمولاً یکی از چرخ‌ دنده‌ ها به وسیله یک موتور دارای سرعت و گشتاور به چرخش درمی‌آید. گشتاور یک نیروی چرخشی است.

گیربکس نیرو و سرعت ورودی را در حالی به نیرو و سرعت متفاوتی در خروجی تبدیل می‌ نماید که میزان قدرت کلی ثابت و بدون تغییر باقی‌ مانده است. به عنوان مثال حرکت خودرو در استفاده از چرخ‌ دنده است. در گیربکس ماشین سرعت چرخشی بالا حاصل از موتور، به‌ سرعت چرخشی آهسته، ولی با گشتاور بالا در خروجی تبدیل می‌گردد. میزان گشتاور خروجی از گیربکس را می‌توان با استفاده از نسبت تبدیل گیربکس محاسبه کرد.

چگونگی محاسبه گشتاور خروجی گیربکس

برای محاسبه گشتاور خروجی گیربکس نیاز است تا توان دینام متصل به گیربکس معین باشد، بعد از مشخص شدن توان الکتروموتور نیاز است تا نسبت تبدیل گیربکس نیز مشخص گردد.

چگونگی مشخص کردن نسبت تبدیل گیربکس

وقتی که سند و کاتالوگی از گیربکس صنعتی وجود داشته باشد می‌توان از روی آن نسبت تبدیل گیربکس صنعتی را به دست آورد ولی هنگامی که نسبت تبدیل گیربکس صنعتی معیین نباشد، میتوان با یکی از روش‌ ها زیر نسبت تبدیل گیربکس صنعتی را مشخص کرد:

روش اول: با شمارش تعداد دندانه‌ های موجود روی چرخ‌ دنده ورودی و خروجی می‌توان نسبت تبدیل گیربکس صنعتی را مشخص کرد بنابراین بعد از شمارش تعداد دندانه‌ ها، تعداد دندانه‌ های خروجی را بر تعداد دندانه‌ ها ورودی تقسیم کرد و نسبت تبدیل گیربکس را به دست آورد.

روش دوم: وقتی که امکان شمارش دندانه‌ های چرخ‌ دنده گیربکس صنعتی وجود ندارد می‌توانید با اندازه‌ گیری قطر چرخ‌ دنده ورودی و خروجی (فاصله مرکز چرخ‌ دنده تا نقطه اتصال دنده‌ ها) گیربکس نسبت تبدیل گیربکس را محاسبه کرد به این شکل که کافیست قطر دنده خروجی را بر قطر دنده ورودی تقسیم کرد.

فرمول محاسبه گشتاور خروجی گیربکس

بعد از تشخیص نسبت تبدیل در سایت گیربکس صنعتی برای محاسبه گشتاور نیاز است تا گشتاور موتور و یا منبع توان متصل را مناسب با نسبت تبدیل گیربکس افزایش داد. همچنین در صورت داشتن توان دینام و دور خروجی میتوان با استفاده از فرمول زیر گشتاور خروجی را محاسبه کرد:

تأثیر عملکرد گیربکس بر میزان گشتاور خروجی

برای به دست آوردن مقدار حقیقی گشتاور خروجی گیربکس شافت مستقیم نیاز است تا گشتاور محاسبه‌ شده را در میزان عملکرد گیربکس که توسط کارخانه سازنده گیربکس محاسبه‌ شده است، ضرب کرد.در محاسبات مهندسی اکثرا عملکرد گیربکس 100% لحاظ می‌گردد و این در حالی است که میزان قابل‌ توجهی از قدرت و توان انتقالی به وسیله گیربکس به علت اصطکاک میان چرخ‌ دنده‌ ها کاهش می گردد.

این میزان در چرخ‌ دنده‌ های پلاستیکی قابل صرف‌ نظر است ولی در چرخ‌ دنده‌ های سنگین و فولادی که برای کارهای بحرانی استفاده می‌گردد، نیاز است که حتماً عملکرد گیربکس در محاسبات ثبت گردد.