در عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۹۷.۲ هزار میلیارد تومان درآمد  مالیاتی ثبت شده است. جزئیات این میزان درآمد مالیاتی نشان می‌دهد که از محل مالیات اشخاص حقوقی حدود ۲۱.۷ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شده است.

مالیات

طرح جامع مالیاتی چیست؟

همچنین، سازمان امور مالیاتی از محل مالیات بر درآمدها و ثروت به ترتیب تقریبا ۱۲.۱ و ۲.۱ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.

مالیات حق تمبر چگونه محاسبه می‌شود؟

علاوه براین، حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان و ۲۵.۳ هزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات حاصل شده است.

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده