سیدمحمدعلی ابطحی در کانال تلگرامی خود نوشت: بهشت زهرا ۵۰ ساله شد. خدا همه رفتگان و دفن شدگان در این قطعه خاک را رحمت کند.

این مناسبتی نبود که شهرداری برایش جشن تولد بگیرد کیک ببرد و مهمانهای بزرگوار را دعوت‌کند هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد.

شهردار محترم اگر یک اعلام عزاداری می کرد ومی خواست که مردم تهران برای دفن شدگان بهشت زهرا یک فاتحه بخوانند و خرمایی به مستضعفان تقسیم می کرد خیلی بهتر از کیک اجق وجق بود.

مهمان ها را هم نباید به خاطر کرونا ولو سمبلیک دعوت کند. سلیقه خوب چیزی است. مثل این می ماندکه وسط عروسی خرما تقسیم کنند و نوحه بگذارند.

حالا چون صحبت مسکن این روزها زیاد است این را هم بگم.خاطره است دیگر:

هزار سال پیش که آدم مهمی بودیم یک بار رییس بهشت زهرا آمد گزارشی از فعالیت هایش بدهد.می گفت در بهشت زهرا یک مرده بدون جا نیست. برای همه آنها مسکن داریم. قویتر از وزیر مسکن.

زندگی برای زندگان خیلی سخت تر از چیزی است که تصور شود.