مرکز آمار ایران جزئیات رشد اقتصادی سال 98 را بر مبنای سال پایه 90، بدون نفت منفی 0.6 درصد و با نفت منفی 7 درصد  اعلام کرده است.

بر این اساس بخش معدن رقم منفی 32.8 درصد، بخش نفت و گاز نیز منفی 35 درصد ثبت شد. ارقام نشان می‌دهد رشد منفی گروه صنعت نسبت به سال 97 تشدید شده و به منفی 14.7 درصد رسیده است.

گروه کشاورزی 3 درصد، گروه صنعت (معدن، نفت و گاز، ساختمان) منفی 14.7 درصد، گروه خدمات منفی 0.3 درصد است. محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار (بانفت) منفی 7 درصد و بدون نفت منفی 0.6 درصد است.

گفتنی است، بخش ساختمان در سه فصل سال 98 مثبت بوده و در فصل زمستان منفی 2.9 درصد افت کرد. در مجموع این بخش 6.1 درصد مثبت شد.

رشد اقتصادی ایران ,