به گزارش پارس نیوز، 

پس از امضای برجام توسط دولت آقای روحانی و بیان مواردی مانند "امضای کری تضمین است "یا "آژانس تضمین برجام است "دولت سعی کرد به ملت از  محکم بودن ساختمان توافقات احساس آرامش بدهد اما با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا ورق برگشت و اوضاع جور دیگری رقم خورد ، باهم به بررسی آنچه که از زمان حضور ترامپ بر مسند ریاست جمهوری آمریکا گذشت است نگاه کوتاهی می کنیم: