تزریق واکسن کرونا در سراسر کشور سرعت گرفته است. تزریق واکسن کرونا براساس اولویت بندی سنی و همچنین گروههای شغلی صورت می گیرد.کادر درمان اولین اولویت تزریق واکسن کرونا بودند. تزریق واکسن کرونا از اسفندماه در ایران آغاز شد.


 بررسی آمار اعلام شده از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی نشان می‌دهد که کرمان بالاترین و اردبیل پایین‌ترین پوشش واکسیناسیون را در میان جمعیت هدف داشته‌اند.

0