برپایه آمارهای رسمی تا حوالی سال ۱۴۱۵ به نرخ رشد "صفر" جمعیت خواهیم رسید که این نرخ رشد می‌تواند تهدیدی جدی برای اقتصاد آینده و باورهای عمومی یک فرهنگ باشد. «پارس‌نیوز» دربررسی آسیب‌های کاهش فرزندآوری به گفت‌وگو با امان الله قرایی مقدم، آسیب شناس اجتماعی پرداخت.

قرایی مقدم درتشریح این موضوع عنوان کرد: «درباره افزایش جمعیت، چهار نظریه مطرح است، یکی ثبات جمعیت از دیدگاه افلاطون است، این دیدگاه طرفدار ثبات جمعیت است و معتقد است که باروری و فرزندآوری باید در اختیار دولت باشد. در نظریه دوم نظریه ادیان است و بر افزایش باروری در جامعه تاکید دارد. در بیان نظریه سوم طرفداران موافق کاهش جمعیت هستند و می گویند جمعیت باید در حدی باشد که خوراک و نیازهای آن تامین شود و در مثالی می گویند که خداوند در سر سفره طبیعت قاشق و چنگال اضافی نگذاشته است. گفتنی‌ست در نظریه چهارم که در اوایل قرن بیستم توسط جمعیت شناسان مطرح شد که حد متوسط جمعیت است و آمده است که جمعیت باید متناسب باشد و نیازهای آن هم باید تامین شود و نقش آموزش و پرورش هم در این زمینه بسیار مهم است.»

وی با بیان اینکه اکنون شاهد کاهش فرزندآوری و پیری جمعیت هستیم، گفت: «اکنون رشد جمعیت حدود ۱.۶ درصد است که یک رشد طبیعی است، اما در این بین مهاجرت فرستی و مهاجرت پذیری که بر جمعیت جوامع نیز تاثیر می گذارد را هم داریم.»

او تصریح کرد: «به طورحتم کاهش نرخ باروری به ضریب صفر شاخص جمعیتی منجر می‌گردد. صفر یا منفی شدن شاخص جمعیتی بدان معناست که اگر دو نوزاد متولد شوند، در همان زمان دو انسان دیگر فوت می‌شوند و بدین ترتیب افزایش جمعیتی رخ نمی‌دهد.»

*کاهش نرخ باروری، زنگ خطر نبود نیرو انسانی‌ست

این آسیب شناس اجتماعی یادآورشد: «کاهش نرخ باروری زنگ خطری با آژیر نبود نیروی انسانی در سال‌های آینده‌است. اگر افزایش جمعیت رخ ندهد در آینده‌ای نه چندان دور شاهد برهم خوردن نظام اقتصادی خواهیم بود چراکه دیگر نیروی برای کار در کارخانه، ادارات و سایر صنوف نیست‌. کاهش نرخ باروری علاوه بر عدم تأمین نیروی انسانی کافی، جمعیت کشور را با پیری نیز‌ مواجه خواهد کرد که این پیری خود برای کشور هزینه‌بر خواهد بود.»

او براین باورست که جامعه پیر عاری از فعالیت، تولید و با افزایش هزینه، اعم از هزینه مراکز درمانی، خانه سالمندان و بیمه همراه خواهد بود.

قرایی مقدم اظهارکرد: «نرخ رشد صفر، جامعه‌ای به دور از نیروی کارآمد و متخصص خواهد داشت. علاوه بر این، نبود نیروی انسانی استراتژیک که مسیر جامعه و خط مشی آن را تعیین می‌کند، فرهنگ و باورها را‌ متزلزل خواهد کرد. چراکه دیگر‌ کسی نیست قدرت مقابله در برابر بیگانگان، دفاع از سرزمین و حفظ باور ها را آموزش دهد.»

او در پایان خاطرنشان کرد: «جمعیت، جامعه را اداره می‌کند و کاهش آن موجب پدید مشکلات عدیده می‌گردد. عدم فرزندآوری و نبود نیرو انسانی کافی موجب واردکردن نیروی انسانی برای کار و حفظ تولید می‌شود. گفتنی‌ست که وارد شدن نیروی انسانی از کشوری دیگر، به سادگی شرح آن نیست و فرهنگ را دچار دگرگونی خواهد کرد.»