به گزارش پارس نیوز، کمک هزینه مرخصی پس از زایمان به مادرانی که حق بیمه ٦٠ روز کار در طول یک سال قبل از زایمان را به تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند، تعلق می‌گیرد.

سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر ارائه خدمات پزشکی به بیمه شدگان زن، در ایام بارداری برای جبران کاهش یا قطع درآمد آنان در هنگام مرخصی زایمان، کمک هزینه بارداری نیز به واجدین شرایط پرداخت می‌کند.

بیمه شدگان زن که ظرف مدت یکسال قبل از زایمان حق بیمه ٦٠ روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند، به شرط عدم اشتغال به کار و فقدان دریافت مزد از کار فرما، می‌توانند از کمک بارداری ( مرخصی زایمان) استفاده کنند.

مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزندشان از شیر مادر آن‌ها تغذیه می‌کند، در زایمان‌های یک قلو و دوقلو شش ماه و برای زایمان‌های سه قلو و بیشتر یکسال است.

مبلغ کمک بارداری معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده است. نحوه محاسبه آخرین مزد یا حقوق بیمه شده به این ترتیب است که کل مبالغی که بیمه شده در آخرین ٩٠ روز قبل از استراحت خود دریافت کرده و مبنای کسر حق بیمه بوده است، جمع و در روزهای کارکرد بیمه شده در این مدت تقسیم می‌شود.

برای دریافت کمک بارداری بیمه شده باید با در دست داشتن اصل گواهی پزشک معالج و اصل و تصویر شناسنامه مادر و فرزند و دفترچه بیمه شده به شعب ذی‌ربط سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کند.