به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در بخش دولتی نرخ ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی ۵۳ هزار ریال، پزشکان و دندانپزشکان متخصص ۶۱ هزار ریال، پزشکان فلوشیب ۶۷ هزار و ۵۰۰ ریال، پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان ۷۵ هزار ریال و پزشکان فوق تخصص روانپزشک ۹۰ هزار ریال تصویب شد.

در بخش خصوصی نیز ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و phd پروانه دار ۱۲۷ هزار ریال، ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص MD-phd نیز ۲۰۲ هزار ریال، ویزیت پزشکان فلوشیپ ۲۲۸ هزار و ۵۰۰ ریال، ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان ۲۵۳ هزار ریال، ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک ۲۸۶ هزار ریال، کارشناس ارشد پروانه دار ۱۰۹ هزار ریال و کارشناس پروانه دار ۹۵ هزار ریال ریال تعیین شد.

بر اساس این مصوبه، ضریب تعرفه داخلی بستری برای خدمات ویزیت، مشاوره و دیالیز ۹۱۰۰ ریال، ضریب تعرفه داخلی سایر خدمات ۶۵۰۰ ریال، ضریب تعرفه بیهوشی ۵۰ هزار ریال، ضریب تعرفه جراحی ۸۸ هزار ریال، ضریب تعرفه دانپزشکی ۲۶۰۰ ریال و ضریب تعرفه فیزیوتراپی ۳۵۰۰ ریال است.

در مراکز فیزیوتراپی که متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی، دکترای فیزیوتراپی و پزشکان متخصص براساس ضوابط، عهده دار مسئولیت فنی مراکز مذکور هستند، ضریب تعرفه، ۴۰۰۰ ریال برای آنان اعمال خواهد شد.

تعرفه ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی برای ارائه خدمات بیمارستانی تنها در قسمت حق الزحمه نیروی انسانی در مورد پزشکان هیات علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی در بیمارستان های آموزشی خدمت می کنند و نیز تعرفه خدمات متخصصان پزشکی (ضریب داخلی، جراحی، بیهوشی) در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در بند (ج) این تصویب نامه تعیین می شود.

به سرجمع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش دولتی برای سال ۱۳۹۲، بیست و شش درصد (۲۶%) به تعرفه های مصوب سال ۱۳۹۱ اضافه خواهد شد.

بر این اساس، به سرجمع تعرفه های خدمات پرتو پزشکی بخش دولتی، برای سال ۱۳۹۲، بیست درصد (۲۰ درصد) به تعرفه های مصوب سال ۱۳۹۱ اضافه خواهد شد، مشروط بر اینکه رشد تعرفه های سونوگرافی هفده درصد (۱۷ درصد) رادیولوژی سی درصد (۳۰ درصد) ، اسکن ایزوتوپ بیست و چهار درصد (۲۴ درصد) ، رادیوتراپی بیست و چهار درصد (۲۴درصد) ، سی تی اسکن پانزده درصد (۱۵درصد) و MRI ده درصد (۱۰درصد) نسبت به سال گذشته باشد.

بر اساس این مصوبه، فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۲، در بخش بستری برای قسمت دولتی معادل ۱۰ درصد و در بخش سرپایی دولتی معادل ۳۰ درصد تعیین می شود.

سقف ضرایب تعرفه های خدمات درمانی بخش خصوصی

بر اساس مصوبه دولت، ضریب تعرفه داخلی (۴۶،۱۰۰) ریال، ضریب تعرفه بیهوشی ۲۱۶ هزار و ۶۰۰ ریال، ضریب تعرفه جراحی ۳۸۰ هزار ریال، ضریب تعرفه دندانپزشکی (۷،۸۰۰) ریال و ضریب تعرفه فیزیوتراپی (۷،۴۰۰) ریال تعیین شده است.

همچنین به سرجمع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی برای سال جاری ۳۳ درصد به تعرفه های مصوب سال ۱۳۹۱ اضافه خواهد شد.

بر این اساس، به سرجمع تعرفه های خدمات پرتوپزشکی بخش خصوصی برای سال جدید ۳۵ درصد به تعرفه های مصوب سال ۱۳۹۱ اضافه خواهدشد. مشروط بر اینکه رشد تعرفه های سونوگرافی ۲۹ درصد، رادیولوژی ۵۰ درصد، اسکن ایزوتوپ ۴۵ درصد، رادیوتراپی ۴۵ درصد، سی تی اسکن ۲۵ درصد و ام آی ار ۱۵ درصد در مقایسه با سال گذشته باشد و تعرفه سی تی اسکن اسپیرال به میزان ۲۵ درصد افزایش نسبت به Conventional است.

تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲

تعرفه خدمات حرفه ای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف ایلاغی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی برای داروسازان معادل ۱۳ هزار ریال در ساعات روز و ۱۵ هزار و ۵۰۰ ریال در ساعات شب و ایام تعطیل و در نسخ کمتر از ۱۵ هزار ریال، ۶۵۰۰ ریال می باشد.

تعرفه خدمات حرفه ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه (OTC) که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت درمان ؤاموزش پزشکی اعلام می شود ۱۵ درصد بهای هر نسخه وحداکثر تا سقف ۶۵۰۰ ریال می باشد.

تعرفه خدمات حرفه ای داروساز در خصوص ساخت داروهای ترکیبی در داروخانه ۱۰ درصد قیمت مواد مصرفی وحداکثر تا سقف ۱۱ هزار و ۵۰۰ ریال می باشد.

تعیین سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در مراکز استانها

بر اساس این مصوبه، سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیر دولتی در مراکز استانها و شهرستانهای تابعه با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفه های این تصویب نامه توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رئیس سازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده از سازمانهای بیمه گر پایه استان تعیین و پس از تأیید استاندار، توسط استاندار ابلاغ می شود.

همچنین دولت، در استانهای دارای بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه واقع در مرکز استان را موظف به بررسی و کارشناسی تعیین سقف تعرفه های بخش غیر دولتی در منطقه با هماهنگی سایر دانشگاه و دانشکده های استان کرده است.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی معادل ۳۰ درصد تعرفه های مصوب است.