به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس طاهره چنگیز با اشاره به اهمیت استانداردهای کالبدی در ارزشیابی عینی دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه منابع و امکانات، تصریح کرد: این مصوبه دانشگاه‌ها را ملزم می‌کند که حداقل شرایط لازم برای آموزش مناسب دانشجویان پزشکی عمومی را فراهم سازند.

وی افزود: در این استانداردها حداقل تعداد و ترکیب اعضای هیأت علمی،‌ فضاهای آموزشی، امکانات و تجهیزات آموزش‌های عملی و بالینی، سایر فضاها و امکانات مورد نیاز برای ارائه آموزش پزشکی عمومی مشخص شده است.