به گزارش پارس نیوز به نقل از مهر، صابر جباری فاروجی، با بیان اینکه الگوی باروری در کشور تغییر یافته و رو به افزایش است، گفت: تولد فرزندان دوم تا سوم، ۲.۵ درصد و فرزندان سوم تا چهارم و بیشتر، ۱۵ درصد رشد داشته که این نشان از اهمیت قانون جوانی جمعیت است.

وی، ارتقای شاخص‌های اقتصادی و رفاهی را عامل اصلی در تغییر الگوی باروری ندانست و افزود: خوشبختانه در قانون جوانی جمعیت به رفع موانع فرزندآوری توجه شده و یکی از آن موانع، بُعد اقتصادی است که در این زمینه، امتیاز خرید خودرو، ارائه زمین مسکونی و سهام فرزندآوری در نظر گرفته شده است.