عکسی از تابلو فرش زیبای نفیسه روشن که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تابلو فرش زیبای نفیسه روشن خاص است.تابلو فرش زیبای نفیسه روشن نفیس است.تابلو فرش زیبای نفیسه روشن هدیه است.