عکسی از نفیسه روشن و سگ بزرگش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نفیسه روشن و سگ خانگیش.نفیسه روشن و سگ بامزه اش.نفیسه روشن و سگ قهوه ایش.