این فیلم وحشتناک مار را ببینید. فیلم وحشتناک مار در معده زن است. فیلم وحشتناک مار مربوط به این زن است که در خواب مار در دهانش رفته است. دیدن این فیلم وحشتناک مار به همه توصیه نمی شود.


به گزارش کارگر آنلاین ، با احساس ناخوشی، این زن به بیمارستان رفت و پس از آنکه پزشکان متوجه شدند جسدی ناشناس در معده او وجود دارد تحت بیهوشی عمومی قرار گرفت. ظاهراً او بعد از بیدار شدن از خواب احساس می کرد که مار در داخل معده او در حال حرکت است. مار هنگام خواب در گلوی خانم والت فرو رفته بود