کندن قبر های جدید برای دفن فوتی‌های کرونا در گورستان "فورموسا" در شهر سائوپائولو برزیل.