تاریخ، سرنوشت مشترک ایستادگی یک ملت در برابر مشکلات است. در ادامه تصویری خاص از دلتنگی های کادر درمان را مشاهده می نمایید.

کادر درمان