تصویری از محل اصابت شی انفجاری به خودروی اورژانس را در شب چهارشنبه آخر سال مشاهده می‌کنید.

اورژانس