در تصویر زیر شاهد اولین خودرو خریداری شده توسط جواد بوشهری و حضورش در ایران خواهید بود.

اتومبیل