در حملات شدید، زرافه های نر با ثابت نگه داشتن پاها و چرخاندن گردن برای زدن ضربات چکش مانند به یکدیگر و پیروزی در جنگ استفاده می‌کنند.