انگلیسی‌ها از بیم اعمال دومین قرنطینه در کرونا ، بار دیگر مقابل فروشگاه‌ها صف کشیدند.