به گزارش پارس نیوز، 

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در اینستاگرام درباره راه اندازی بازار متشکل ارزی نوشت: