به گزارش پارس نیوز، 

کاربری با بررسی موضع گیری عای اخیر وزیر امور خارجه این اتفاقات را راه حلی برای فرار از دست مشکلات دستگاه دیپلماسی دانست و نوشت: