کاربری با انتشار توییتی به بررسی برنده  و بازنده اصلی رقابت شهرداری پرداخت و نوشت: