به گزارش پارس نیوز، 

کاربری با اشاره به احتمال انتخاب آخوندی به عنوان شهردار تهران نوشت:

Screenshot_۲۰۱۸۱۱۱۲-۱۰۱۰۳۰_Twitter