حسین امیدیان در توئیتر خود نوشت:

جسارت این روزهای دشمن در کف خیابان ، از توهین به آرمانها تا کشته سازی های غیر انسانی ،حاصل بی توجهی دو دستگاه مجلس و قضاست. جریان انقلاب این تحرکات را خاموش خواهد کرد، اما بیعاری مجلس در برابر دولت و کندی قوه قضائیه قابل گذشت نیست

Capturصe