پهلوی اول و دوم ، هم بخش هایی از خاک ایران را دادند، هم بخش هایی از حاکمیت ایران و هم بخش های بزرگی از درآمد ایران.