الکساندر دوگین، فیلسوف و نظریه‌پرداز مشهور روسی گفت: ژنرال سلیمانی یک قهرمان واقعی بود؛ قهرمان مبارزه نه تنها برای منافع ایران و جهان تشیع، بلکه قهرمان تمام جبهه مقاومت علیه هژمونی امپریالیسم.

حادثه ترور ژنرال سلیمانی یک عزای واقعی و دردناک برای استراتژیست‌های نظامی روسیه بود.