ظهره‌ وند سفیر سابق ایران : اگر دیوان عالی آمریکا به این تحلیل برسد که کشور دچار دوقطبی خواهد شد؛ ترامپ را بر می‌گردانند. رئیس‌جمهور این دوره رئیس‌جمهور کل آمریکا نیست.