به گزارش پ ارس به نقل از خیر آنلاین، کریمی در ادامه بهرام شفیع را هم بی نصیب نگذاشت و با طعنه زدن به این مجری تازه از بستر بیماری بلند شده، گفت: « آقای گزارشگر برو به مجری ات بگو من که می دانم او چطور برنامه اش را نگه داشته. کوثری برنامه خوبی داشت و کارشناسی های مناسبی می کرد اما او را برداشتند. سن اجرای شفیع در این برنامه به اندازه سن من است اما او را عوض نمی کنند. نمی دانی چرا؟ »