پیش از ظهر امروز جلسه هیات مدیره باشگاه فرهنگى ورزشى ذوب آهن اصفهان با حضور تمامى اعضاء این هیات مدیره برگزار شد و در این جلسه مهدى بهرامى با اکثریت آراء به عنوان رئیس هیات مدیره، جواد محمدى به عنوان نائب رئیس و مدیرعامل و بهروز یبلویى به عنوان دبیر هیات مدیره باشگاه فرهنگى ورزشى ذوب آهن اصفهان انتخاب شدند.

شایان ذکر است؛ در این جلسه تعاملى، در خصوص برنامه ریزى، سیاستگزارى و راهبرى سایر موارد و مسائل مربوطه باشگاه ذوب آهن، بحث و تبادل نظر صورت پذیرفته و تصمیمات مقتضى اتخاذ گردید.