به گزارش پارس نیوز، 
دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان (عکس)
دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان (عکس)
دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان (عکس)
دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان (عکس)
دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان (عکس)
دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان (عکس)
دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان (عکس)
دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان (عکس)
دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان (عکس)
دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان (عکس)
دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان (عکس)
دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان (عکس)
دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان (عکس)
دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان (عکس)
دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان (عکس)

منبع: باشگاه خبرنگاران