به گزارش پارس نیوز، 

رینگ خونین وزشگاه آزادی!

6060